śmieci

Odpady w dobie CoViD-19

CoViD-19 paraliżuje wszystko i wszystkich, wystarczy znaleźć się w jego pobliżu. Kilkanaście tygodni pandemii pokazało, że ludzie w panice potrafią zgromadzić ogromne ilości zapasów mających pomóc przetrwać „ciężkie czasy”.

Dziękujemy, że jesteś z nami. Jesteśmy portalem obywatelskim. Nie finansują nas żądne samorządy. Jednak by działać i być niezależnym potrzebujemy Twojego wsparcia. Możesz nas wesprzeć poprzez serwis Patronite.

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?


Nadmierny konsumpcjonizm, uzasadniony czy też przeszacowany, generuje powstawanie odpadów. Śmieci towarzyszą ludzkości od zarania dziejów. Po prostu są, stopniowo przyzwyczailiśmy się do ich (nad)produkcji i (prób) utylizacji.

Czy gospodarka śmieciowa w dobie pandemii pozostaje bezpieczna?
Włodarze polskich miast rzadko są jednogłośni. Jednak świat się zmienia, dyktuje to otaczającą nas rzeczywistość, albo upraszczając – koronawirus. Samorządowcy apelują do rządu – wirus paraliżuje pracę punktów selektywnej zbiórki odpadów.

W związku z ogłoszoną pandemią koronawirusa CoViD-19 wnosimy o uwzględnienie gospodarki odpadami jako jednego z priorytetów bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego kraju” – pod oficjalnym listem do prezydenta, premiera i marszałek sejmu podpisało się pięciu przedstawicieli organizacji związanych z polską gospodarką odpadami.

Specustawa powstała na potrzeby walki z koronawirusem w swoich zapisach nie określa specjalnych wymagań, jakie mają przestrzegać firmy związane z branżą odpadów komunalnych. Pozostaje spełnianie warunków lakonicznego wpisu o „zachowaniu należytych procedur wewnętrznych dotyczących higieny i bezpieczeństwa pracy”.

W liście możemy przeczytać, że „branża (gospodarki komunalnej) jest kluczowym ogniwem zapewnienia bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego Polski i jej obywateli. W przypadku jakichkolwiek perturbacji w jej działaniu konsekwencje mogą być tragiczne i trudne do przecenienia”.

Na odpowiedź władz przyszło czekać do początku kwietnia. Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z Ministerstwem Klimatu przygotował wytyczne ws. postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19.

Wytyczne przeznaczone są dla:
● gmin,
● osób zdrowych objętych kwarantanną
● osób stosujących środki zapobiegawcze np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronowirusa,
● osób przebywających w izolacji, podmiotów zajmujących się odbiorem odpadów i gospodarowaniem nimi.

Gdzie wyrzucać odpady wytworzone przez osoby zdrowe?

W celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

Jak postępować z odpadami wytwarzanymi w miejscach kwarantanny lub izolacji?

Z uwagi na świadomość, że odpady te wytwarzane będą przez osoby zakażone wirusem SARS-CV-2 lub chore na COVID-19 oraz brak potwierdzonych ustaleń naukowych co do czasu aktywności koronawirusa na powierzchniach różnych materiałów wchodzących w skład odpadu, należy z tymi odpadami postępować zachowując szczególne środki ostrożności.

Wytyczne dla gmin

 • ● zapewnienie worków w określonym kolorze i/albo oznaczonych symbolem (np. napisem „C”), w celu jednoznacznej identyfikacji odpadów,
 • ● zapewnienie odbioru nie rzadziej niż co 7 dni oznakowanych worków,
 • ● zapewnienie dezynfekcji pojemników wielokrotnego użytku oraz środków transportu odpadów transportujących odpady z gospodarstw domowych lub od osób z grup C.

Wytyczne dla osób zdrowych objętych kwarantanną, dla osób stosujących środki zapobiegawcze np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa:

 • odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników,
 • maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane w workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

Wytyczne dla osób przebywających w izolacji:

 1. Wysoce zalecane jest, aby odczekać 72 godziny od zamknięcia worka – przed przekazaniem worka z odpadami do odbioru
 2. osoba przebywająca w izolacji umieszcza odpady w worku przeznaczonym na ten cel, w miarę możliwości worek należy spryskać preparatem wirusobójczym
 3. worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej trzech czwartych jego pojemności, nie należy go też zgniatać
 4. po zapełnieniu worka, osoba przebywająca w izolacji, zawiązuje worek i po ustaleniu z osobą wynoszącą odpady z miejsca izolacji wystawia worek z odpadami z pomieszczenia, w którym przebywa
 5. osoba wynosząca odpady z miejsca izolacji wkłada (w rękawiczkach) wystawiony przez osobę w izolacji worek do drugiego worka, zawiązuje lub zamyka go i zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem w chwili jego odbioru (np. przy pomocy taśmy samoprzylepnej lub sznurka) oraz oznacza datę oraz godzinę zamknięcia worka.
 6. przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem/przenoszeniem odpadów, należy używać rękawic ochronnych, myć i/lub dezynfekować ręce
 7. odpady, których nie można łączyć z innymi odpadami (tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki), powinny być pozostawione w domu w czasie izolacji i przekazane do systemu gminnego, kiedy będzie można opuścić miejsce izolacji.

Wytyczne dla podmiotów zajmujących się odbiorem i gospodarowaniem odpadami

 1. Odpady, zgodnie z wstępnymi wytycznymi Komisji Europejskiej, po 9 dniach przestają stanowić zagrożenie
 2. odpady w specjalnie oznakowanych workach, od osób przebywających w izolacji lub kwarantannie, nie powinny być przetwarzane z udziałem osób sortujących – w przypadku braku możliwości technicznych przetwarzania wyłącznie na liniach całkowicie zautomatyzowanych bez udziału człowieka, odpady należy kierować bezpośrednio do unieszkodliwiania (zaleca się termiczne przekształcanie lub bezpośrednie składowanie najlepiej na składowiskach z instalacją do aktywnego odgazowania)
 3. w miarę możliwości i potrzeb zaleca się zapewnienie środków ochrony indywidualnej, tj. okulary lub przyłbice, maski, rękawiczki i ubrania robocze
 4. zaleca się także regularne dezynfekowanie urządzeń, kabin samochodowych i kabin urządzeń na liniach sortowniczych w zakładach; w miarę możliwości częste mycie rąk i ich dezynfekcja oraz wyposażenie pracowników w dozowniki z zalecanym płynem dezynfekcyjnym wirusobójczym do rąk.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

wstrząs Rybnik Previous post Wstrząs w Rybniku
Wstrząsy Next post Dziś (dla odmiany) wstrząs w Czerwionce-Leszczynach