Czy władze Czerwionki-Leszczyn nie są zainteresowane pomysłami na oszczędności w gminnym budżecie?

Już po raz trzeci na przestrzeni ostatnich miesięcy zwracam się do władz gminy Czerwionki-Leszczyn o działania mające na celu częściowe zaoszczędzenie środków w budżecie gminy przy stosunkowo niskich nakładach pracy.

Dziękujemy, że jesteś z nami. Jesteśmy portalem obywatelskim. Nie finansują nas żądne samorządy. Jednak by działać i być niezależnym potrzebujemy Twojego wsparcia. Możesz nas wesprzeć poprzez serwis Patronite.

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?


Kilkukrotnie moje wnioski, mające formę projektu uchwały w ramach przysługującej radnym inicjatywy, nie zostały nawet poddane pod szerszą analizę i głosowanie przez wszystkich radnych. Przewodniczący Rady Miejskiej nie wprowadził moich wniosków do porządku obrad sesji. Czy tak powinno wyglądać prawo radnego do zgłaszania wniosków, który ustawowo obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy oraz przedstawiać postulaty organom gminy do rozpatrzenia?

Już trochę przyzwyczaiłem się do niskiej aktywności części radnych z ugrupowań wspierających burmistrza w zakresie wsparcia dla dobrych pomysłów, a przecież wszyscy zostaliśmy wybrani aby tworzyć warunki do poprawy życia mieszkańców.

Trudne czasy wymuszają oszczędności

Od dłuższego czasu żyjemy w czasach kolejnych kryzysów, w tym pandemii Covid-19, wysokiej inflacji, skutków wojny, itd. Czy to nie jest odpowiedni czas aby wprowadzać i realizować działania, które umożliwiają gminie poszukiwanie sposobów na oszczędzanie tam, gdzie to tylko możliwe? Wszyscy mamy świadomość, że gminny budżet to nie worek bez dna, tylko bilans przychodów i wydatków. Zasadnym wydaje się zatem kierunek działań, który umożliwia zaoszczędzenie części wydatków i przeznaczenie ich na sprawy priorytetowe i kluczowe z punktu widzenia oczekiwań mieszkańca.

Wspólne zakupy jednostek miejskich, receptą na drożyznę

Jedną z pierwszych moich inicjatyw uchwałodawczych był wniosek o tzw. „wspólne zakupy”, czyli organizację wybranych wydatków wspólnie przez urząd i jednostki gminne. Intencją postulatu było, aby dyrektorzy i kierownicy jednostek wspólnie dokonywali części zakupów (tam, gdzie to możliwe), np. media, opał, materiały eksploatacyjne, środki czystości, żywność (m.in. w placówkach oświatowych), itp. Planowanym skutkiem wprowadzonych zmian mogłoby być zmniejszenie poziomu wydatków gminy na podstawowe koszty stałe, niezbędne dla funkcjonowania administracji i realizacji zadań publicznych przez gminę. Realizacja zamówień publicznych i zakupów wspólnych poprzez zastosowanie tzw. efektu skali, przy niezmienionej jakości za dużo niższą cenę, usprawnić mogłaby zarządzanie środkami finansowymi, odbywając się przy tym w sposób racjonalny i oszczędny.

Poprawa efektywności energetycznej gminy

Kolejną z inicjatyw uchwałodawczych był wniosek dot. zwiększenia inwestycji dotyczących termomodernizacji i inwestycji we własne źródła energii. Mając na względzie ustawowe możliwości oraz trwający kryzys energetyczny i zmieniające się uwarunkowania w zakresie dostępności i wysokich cen paliw kopalnych, koniecznym jest podjęcie wszelakich działań zmierzających do długofalowej polityki oszczędzania energii w gminnych zasobach, co w konsekwencji przyczynić się może również do racjonalnego wydatkowania środków publicznych z budżetu gminy. Zaproponowałem radnym podjęcie decyzji o zwiększeniu minimalnego limitu planowanych wydatków przez gminę, które powinny być przeznaczone na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii. Moim wnioskiem chciałem zwrócić uwagę, iż inwestowanie w ograniczanie energii przez gminne placówki, może w przyszłości zmniejszyć nasze wydatki na energię cieplną i elektryczną.

Urealnienie tzw. deklaracji śmieciowych

Ostatnim moim wnioskiem był apel do Rady Miejskiej o zwiększenie działań, dot. zmniejszenia liczby osób niepłacących w prawidłowy sposób za wywóz śmieci, tj. wprowadzenie narzędzi monitoringu i weryfikacji w celu ograniczenia skali ok. 10% mieszkańców nie będących w gminnym systemie odbioru odpadów komunalnych. Mój postulat związany jest z doprowadzeniem do stanu, w którym nie będziemy obciążani nowymi podwyżkami ze względu na brak wystarczających działań władz gminy w ww. zakresie.

Uzasadnieniem do projektu uchwały stanowią poniższe zapisy:

„W związku ze znaczną liczbą mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, które nie zostały wykazane w składanych do urzędu deklaracjach w zakresie ilości osób zobowiązanych do uiszczania opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi, zachodzi konieczność wprowadzenia skutecznych narzędzi i instrumentów weryfikujących podane w deklaracji dane w celu zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.”

Na dzień 31.12.2022 roku liczba osób zadeklarowanych do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 36 991. Liczba osób zamieszkujących Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny według danych GUS, na dzień 30.06.2022r.  wynosiła 40 443 mieszkańców (brak danych GUS na 31.12.2022r.).

Liczba mieszkańców: 40 443 (30.06.2022)

Liczba osób w systemie: 36 991 (31.12.2022 osób)

Oznacza to, że w systemie brakuje 3 452 osób!!!

Założenie dla oszczędności:

przy uwzględnieniu części niepłacących mieszkańców (mniej niż połowa osób, która nie jest ujęta w systemie płatności za odpady), tj. 1700 osób x 12 miesięcy x 32 zł = 652.800 zł/rocznie w systemie więcej;

Monitorowanie i sprawdzanie składanych przez mieszkańców deklaracji oraz ich korygowanie

w zakresie uaktualniania rzeczywistej liczby osób, w konsekwencji przyczynić się może również do racjonalnego wydatkowania środków publicznych z budżetu gminy oraz zachowania procesów tzw. sprawiedliwości społecznej.

Dokumenty wymienione jako przykładowe w treści uchwały w zakresie potwierdzających dane zawarte w deklaracji były również weryfikowane na potrzeby tzw. „dodatku węglowego” przysługującego mieszkańcom po spełnieniu określonych wymogów zapisanych w ustawie w ww. zakresie.”

Czy władze gminy mogą być bardziej aktywne w planowaniu i działaniach na przyszłość tj. wprowadzać rozwiązania mające na celu zrównoważony rozwój gminy i racjonalne zarządzanie gminnym budżetem?

Fragment wystąpienia Radnego Marcina Stempniaka podczas sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Sandra Dzieżok mistrzynią Europy Previous post Sandra Dzieżok mistrzynią Europy Subjunior w Trójboju Siłowym Sprzętowym na zawodach międzynarodowych w Danii!
Na Maksa Dzień Rodziny z Fundacją TVS Next post Na Maksa Dzień Rodziny z Fundacją TVS