rekrutacja

Rekrutacja do szkół i przedszkoli w Czerwionce-Leszczynach

Rusza rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych oraz klas I-szych szkół podstawowych w Czerwionce-Leszczynach.

Dziękujemy, że jesteś z nami. Jesteśmy portalem obywatelskim. Nie finansują nas żądne samorządy. Jednak by działać i być niezależnym potrzebujemy Twojego wsparcia. Możesz nas wesprzeć poprzez serwis Patronite.

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?


Jak informuje gmina Czerwionka-Leszczyny:

Na rok szkolny 2021/2022 Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny wprowadza elektroniczny nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pod adresem

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego funkcjonującego przy szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym musi nastąpić w terminie 09.03.2021r. – 22.03.2021r.

Wszystkie zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych znajdują się tutaj.

Kryteria naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych:

  • Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
  • W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: wielodzietność rodziny kandydata; niepełnosprawność kandydata; niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  • Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.
  • W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.”

Kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych:

  • Kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych,
  • Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, oraz może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata, o którym mowa w art. 131 ust. 5. Przepisy art. 131 ust. 9 i 10 stosuje się,
  • Kryteriom, o których mowa w ust. 2, organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, z tym że spełnianie kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata potwierdza się oświadczeniem.

Złożenie wniosku do pierwszej klasy szkoły podstawowej powinno nastąpić w terminie 14.06.2021r. – 25.06.2021r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów dotyczących naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 znajdują się tutaj.

Punktacja dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, która po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal dysponuje wolnymi miejscami znajduje się tutaj.

Źródło: UGiM Czerwionka-Leszczyny

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Dębieńsko: budowa nowego przedszkola nie ruszy

Wodzisław Previous post MKS Wodzisław Śląski znów na czele!
pomóż wypełniając ankietę Next post Pomóż nam wypełniając ankietę!