BLASKowicze na wizycie studyjnej

BLASKowicze na wizycie studyjnej w Cieszynie

Uczestnicy Programu BLASK 2 wraz z opiekunami projektu, czyli Powiatowej Szkoły Lokalnych Liderów wyruszyli dziś na wizytę studyjną do Cieszyna, gdzie odwiedzili Fundację Być Razem oraz Urząd Miasta w Cieszynie.

Dziękujemy, że jesteś z nami. Jesteśmy portalem obywatelskim. Nie finansują nas żądne samorządy. Jednak by działać i być niezależnym potrzebujemy Twojego wsparcia. Możesz nas wesprzeć poprzez serwis Patronite.

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?


Powiatowa Szkoła Lokalnych Liderów

O projekcie przeczytacie tutaj.

Przypomnijmy, Powiatowa Szkoła Lokalnych Liderów to kompleksowy program przywództwa lokalnego, doskonalenia umiejętności społecznych i wzmocnienia kompetencji liderskich, związanych przede wszystkim z obszarem zarządzania zespołem, grupą osób lub organizacją. Jest dedykowany liderom grup nieformalnych, organizacji pozarządowych oraz aktywistom i aktywnym społecznikom z terenu powiatu rybnickiego.
Przyszli Liderzy zdobywają odpowiednie kompetencje i umiejętności, tak bardzo potrzebne do zarządzania zespołami, organizacjami i grupami nieformalnymi.

Głównym celem projektu jest wsparcie w rozwoju organizacji trzeciego sektora oraz grup nieformalnych i zapobieganie wypaleniu zawodowemu poprzez rozwój, doskonalenie kompetencji społecznych i podnoszenie wiedzy ich liderów. Organizatorem i pomysłodawcą programu jest Stowarzyszenie Aktywni Społecznie ASy.

Wizyta studyjna w Cieszynie

24 września 2022 roku w ramach wizyty studyjnej uczestnicy wraz z opiekunami udali się do malowniczego Cieszyna. To niesamowite miasto z ciekawą historią. Słynie chociażby z Zamku Cieszyńskiego, browaru czy rotundy Świętego Mikołaja, którą chyba każdy ma w portfelu – na banknocie 20 zł. Cieszyn słynie także z niesamowitych kanapek cieszyńskich.

Fundacja „Być Razem”

Pierwszym celem wizyty była „Fundacja Być Razem”.

Fundacja Rozwoju Przed­się­bior­czo­ści Spo­łecz­nej „Być Razem” to or­ga­ni­za­cja po­za­rzą­do­wa zaj­mu­ją­ca się wspie­ra­niem podmio­tów ekonomii spo­łecz­nej, spół­dziel­ni so­cjal­nych, przed­się­biorstw spo­łecz­nych, firm na­sta­wio­nych na dzia­łal­ność o cha­rak­te­rze spo­łecz­nym, or­ga­ni­za­cji po­za­rzą­do­wych. Fundacja w ramach swojej struk­tu­ry prowadzi w Cie­szy­nie przed­się­biorstwo spo­łecz­ne. Re­ali­zu­je­my również projekty wspie­ra­ją­ce osoby po­wra­ca­ją­ce na rynek pracy.

Przed­się­bior­stwo spo­łecz­ne Fundacji dzia­ła­ w kilku różnych branżach: sto­lar­skiej, pralnianej, gastronomicznej. Ponadto Fundacja wspiera po­wsta­wa­nie spół­dziel­ni so­cjal­nych i innych przedsiębiorstw społecznych. Do­tych­czas dzięki takiemu wsparciu uru­cho­mio­nych zostało około 50 takich firm. Poza dzia­łal­no­ścią pro­duk­cyj­ną Fundacja zajmuje się dzia­ła­lno­ścią szko­le­nio­wo­-e­du­ka­cyj­ną.

Fundacja powołana została przez Sto­wa­rzy­sze­nie Pomocy Wza­jem­nej „Być Razem”, które prowadzi w Cie­szy­nie kom­plek­so­wy system za­bez­pie­cze­nia spo­łecz­ne­go w 2007 roku. Sto­wa­rzy­sze­nie jest lau­re­atem pre­sti­żo­wej nagrody TOTUS 2009 przy­zna­wa­nej in­sty­tu­cjom oraz osobom, których dzia­łal­ność w sposób wybitny przy­czy­nia się do pod­kre­śle­nia wartości czło­wie­ka. Zarówno Sto­wa­rzy­sze­nie jak i Fundacja zostały uty­tu­ło­wa­ne wieloma różnymi na­gro­da­mi.

Idee Fundacji wynikają w dużym stopniu z do­świad­czeń Sto­wa­rzy­sze­nia jednak zakres jej dzia­łal­no­ści po­sze­rzo­ny jest o pro­wa­dze­nie przed­się­bior­stwa spo­łecz­ne­go, wspie­ra­nie spół­dziel­ni so­cjal­nych, przed­się­biorstw spo­łecz­nych, firm na­sta­wio­nych również na dzia­łal­ność o cha­rak­te­rze spo­łecz­nym, sto­wa­rzy­szeń oraz innych form ak­tyw­no­ści spo­łecz­nej bu­do­wa­nych na war­to­ściach so­li­dar­no­ści, wza­jem­no­ści i współ­dzia­ła­nia.

Fundacja Rozwoju Przed­się­bior­czo­ści Spo­łecz­nej „Być Razem” z Cieszyna re­ali­zu­je liczne projekty ukie­run­ko­wa­ne na ak­ty­wi­za­cję osób bez­ro­bot­nych i za­gro­żo­nych wy­klu­cze­niem spo­łecz­nym poprzez pracę i edukację. Tworząc nowe miejsca pracy w pro­wa­dzo­nym przez siebie przed­się­bior­stwie spo­łecz­nym wspie­ra­my powrót do spo­łe­czeń­stwa osób za­gro­żo­nych mar­gi­na­li­za­cją.

opis ze strony Fundacji

Prezes Mariusz Andrukiewicz opowiedział gościom o rozwoju przedsiębiorczości społecznej, doświadczeniach i perspektywach. To była niesamowita opowieść o ludziach, którzy robią wielkie rzeczy i o tym, jak ciężko czasem jest iść naprzód z powodu wielu przeszkód. Pomagają osobom na trudnych życiowych zakrętach i ofiarom przemocy; pomagają chorym i niepełnosprawnym; zatrudniają bezrobotnych, prowadzą przepyszne bistro, produkują niesamowite upominki.

Godne polecenia jest przepyszne bistro – pysznie, niedrogo i świeżo, o czym mogli się przekonać BLASKowicze.

Na uwagę zasługuje również niezwykły sklep WellDone.

Wszystkie produkty WellDone wytwarzane są przez osoby powracające na rynek pracy i wspierane przez Fundację “Być Razem”. Ważna jest dla nich filozofia zrównoważonego rozwoju, dlatego produkty tworzą z drewna odpadowego oraz innych materiałów recyklingowych.

Osoby korzystające ze wsparcia Fundacji “Być Razem” uczestniczą w tworzeniu każdego produktu.

Idea stojąca za WellDone uzyskała wsparcie Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, a projekt wizerunkowy marki został finalistą międzynarodowego konkursu ED Awards.

WellDone wspiera młodych artystów. Ich prace trafiły na wystawy nie tylko w Polsce, ale także w Brazylii, Czechach, Francji, Włoszech, Izraelu, Turcji i Niemczech, gdzie były wielokrotnie nagradzane.

Warto zobaczyć film:

Urząd Miasta w Cieszynie

BLASKowicze mieli przyjemność gościć w Urzędzie Miasta w Cieszynie. O historii miasta, liderstwie, pracy, czy budowaniu niesamowitego zespołu opowiedział im Przemysław Major, zastępca burmistrza Cieszyna.

Zwiedziliśmy Urząd Miasta; słyszeliśmy historię niesamowitych ludzi, którzy zbudowali niesamowity zespół, mają niezwykłe osiągnięcia, ale co dziś rzadko spotykane – potrafią się przyznać także do porażek

czytamy w mediach społecznościowych Programu BLASK

Uczestnicy mogli się dowiedzieć na co należy zwracać uwagę na poszczególnych szczeblach kariery; jak wygląda prywatność osób na wysokich stanowiskach, czy o tym kiedy warto zrobić zrobić krok w tył – co również jest cechą prawdziwego Lidera. Rozmawiali także o tym, jak ważne jest, by doceniać ludzi.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Zdjęcia: Wioleta Grzybek i Radek Kardas

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

znaleziono rowery Previous post Skradziono Ci rower? Sprawdź czy to Twój!
żłobek wykonawca Next post Będzie żłobek w Leszczynach. Wyłoniono wykonawcę