Artur Sola (radny koalicji)

Odpowiadając na pierwsze z pytań, w chwili obecnej nie mogę odnieść się, czy poprę podwyżkę opłat za wywóz odpadów komunalnych z uwagi na fakt, iż w programie najbliższej sesji zaplanowanej na dzień 11 grudnia 2020 roku nie ma projektu uchwały w przedmiotowym zakresie.

Jako Radny na dzień dzisiejszy nie mam wiedzy o planowanej podwyżce stawki za wywóz odpadów, jednak mając na uwadze rozstrzygnięte postępowanie przetargowe zorganizowane przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny pod nazwą „Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”, do którego zgłosił się tylko jeden oferent, jak i widoczne w innych Gminach podwyżki, nie wykluczam, iż takowa podwyżka czeka nas wszystkich. Oczekuję, aż Burmistrz przedstawi Radnym propozycję w tym zakresie i po zapoznaniu się z kwotą ewentualnej podwyżki, jak również po przeanalizowaniu wszystkich czynników mających wpływ na kształtowanie się cen i przedstawieniu stosownego projektu uchwały podejmę decyzję o tym jak zagłosuję. W tym miejscu nadmienię, iż cena za 1 tonę odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych zaproponowana przez Wykonawcę jest wyższa, niż w poprzednio rozstrzyganym przetargu.

Co do wycofania zarządzenia ze strony internetowej Gminy, które dotyczyło przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, to osobiście nie widziałem tego dokumentu na stronie internetowej Gminy, ale zapoznałem się z jego screen’em umieszczonym na portalu społecznościowym Facebook. Nie wiem co stało u podstaw tego, że dokument ten został umieszczony na oficjalnej stronie Gminy, jednak jeśli w chwili obecnej nie jest na stronie internetowej opublikowany, to uważam, że zarządzenie jest nieobowiązujące.

Z pewnością będę rozmawiał z Burmistrzem oraz Naczelnikiem Wydziału Gospodarki Odpadami w kwestii ewentualnych podwyżek opłat za wywóz śmieci, a następnie, po zapoznaniu się z wszystkimi danymi , będę w stanie podjąć decyzję.

Jako Radni stajemy przed koniecznością głosowania nad uchwałami regulującymi trudne sprawy, często wywołującymi protesty wielu osób, a które dotyczącą codziennej egzystencji mieszkańców Gminy, a tym samym samych radnych. Radni przyjmują na siebie odpowiedzialność za losy nie tylko swoje, ale wszystkich mieszkańców Gminy i w racjonalny sposób muszą rozwiązać sprawy, które wywołują skrajne emocje. W podejmowanych przez siebie decyzjach wyrażanych między innymi w głosowaniach na sesjach Rady Miejskiej kieruję się zawsze dobrem mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Previous post
Next post Karolinki 2019