gospodarowanie odpadami

Zmiany w stawkach za gospodarowanie odpadami w Lyskach

Od 1 stycznia 2021r. następuje zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lyski Nr RG.0007.215.2020 z dnia 30 listopada 2020r.

Dziękujemy, że jesteś z nami. Jesteśmy portalem obywatelskim. Nie finansują nas żądne samorządy. Jednak by działać i być niezależnym potrzebujemy Twojego wsparcia. Możesz nas wesprzeć poprzez serwis Patronite.

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?


Jak informuje urząd w Lyskach, zmianie ulegną stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lyski Nr RG.0007.215.2020 z dnia 30 listopada 2020r.

Co się zmieni?

  • ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 29,00 zł. miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość, jeżeli odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny,
  • ustalono podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 87,00 zł. miesięcznie od osoby, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Jak informuje urząd:

Jeśli firma odbierająca odpady powiadomi gminę o niedopełnieniu przez właściciela nieruchomości selektywnego zbierania odpadów komunalnych Wójt Gminy w drodze decyzji naliczy podwyższoną stawkę opłaty

Taniej, gdy masz kompostownik

1 stycznia 2021r. nastąpi zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi z nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie wyniesie 1,00 zł. miesięcznie
(od każdego mieszkańca nieruchomości).

Zmiana stawek dla nieruchomości niezamieszkałych

Zmianie ulegnie także miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (tj. firm) za pojemnik lub worek, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

UM Lyski

Roczna, ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjnowypoczynkowe wynosi 145,50 zł. Podwyższona roczna ryczałtowa stawka opłaty wynosi 291,00 zł., jeżeli nie jest wypełniany obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny.

Nowe deklaracje

Od 1 stycznia 2021r. zmienia się wzór deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć ją w Urzędzie Gminy Lyski (ul. Dworcowa 1A, 44-295 Lyski). Deklarację można także złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznych Usług Publicznych (PeUP). Przed wysłaniem deklaracji należy ją podpisać podpisem elektronicznym lub potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Terminy złożenia deklaracji:

  • Podczas, gdy na nieruchomości zamieszka pierwszy mieszkaniec lub powstaną odpady komunalne właściciel nieruchomości ma obowiązek złożenia deklaracji w terminie 14 dni.
  • Gdy zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na nieruchomości właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
  • Kiedy zmniejszenia wysokości zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji za okres wsteczny za wyjątkiem następujących przypadków:

– złoży deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana,

-w związku ze śmiercią mieszkańca złoży deklarację w terminie 6 miesięcy do dnia tego zdarzenia.

Terminy płatności za:

  • I kwartał do 15 marca danego roku,
  • II kwartał do 15 czerwca danego roku,
  • III do 15 września danego roku,
  • IV kwartał do 15 grudnia danego roku

Gmina nie ma obowiązku przypominać o konieczności uregulowania opłat.

Źródło: Gmina Lyski

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

radlin Previous post Przyznano dotacje dla organizacji pozarządowych
podwyżka podatku Next post Podniesiono podatki od nieruchomości w Radlinie