wsparcie

Wsparcie dla osób, których wskutek pandemii nie stać na czynsz

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach informuje, że osoby, które ze względu na pandemię znalazły się w trudnej sytuacji materialnej i nie stać ich na pełne opłacanie czynszu mogą otrzymać dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną oraz dodatek mieszkaniowy powiększony o „dopłatę do czynszu”.

Dziękujemy, że jesteś z nami. Jesteśmy portalem obywatelskim. Nie finansują nas żądne samorządy. Jednak by działać i być niezależnym potrzebujemy Twojego wsparcia. Możesz nas wesprzeć poprzez serwis Patronite.

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?


Jak informuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach:

Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r., poz. 11) oraz ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi (Dz.U. z 2020r. poz.1842, z późn. zm.) wprowadzają wsparcie dla osób, które w trakcie epidemii znalazły się w trudnej sytuacji materialnej i nie stać ich na pełne opłacanie czynszów. Umożliwiają one otrzymanie dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną oraz dodatku mieszkaniowego powiększonego o „dopłatę do czynszu”

Dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną

Celem otrzymania świadczenia należy złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy wraz z deklaracją o dochodach gospodarstwa domowego, o której mowa w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, za okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną. Należy dołączyć klauzulę, określającą od jakiego terminu chce się otrzymywać wsparcie mieszkaniowe.

Dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, będący podstawą ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, ustala się za okres 3 kolejnych miesięcy poprzedzających miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wstecz. Dodatek mieszkaniowy będzie przyznawany na sześć miesięcy.

Dodatek mieszkaniowy wraz z „dopłatą do czynszu”

Celem otrzymania świadczenia należy złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy wraz z adnotacją na wniosku „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”. Świadczenie przyznaje się na wniosek złożony nie później niż 31 marca 2021 r. Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłaconego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł.

Świadczenie przyznaje się wyłącznie najemcy lub podnajemcy spełniającemu warunki przyznania dodatku mieszkaniowego wynikające
z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, w przypadku, gdy:

  • średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, zwanego dalej „wnioskiem o dodatek”, jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r., oraz
  • ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r., oraz
  • ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Do wniosku o dodatek z adnotacją, poza dokumentami, o których mowa trzeba dołączyć:

  • oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu;
  • oświadczenie o spełnianiu przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu warunków, o których mowa w art.15 zzzid pkt 2 i 3;
  • dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 43 42 412 wew. 13 lub bezpośrednio w punkcie obsługi dodatków mieszkaniowych i energetycznych, znajdującym się w głównej siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach przy ul. Ks. Przemysława 2, pokój nr 3.

Źródło: UM Żory/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Previous post Zaproponował policjantom 3 tysiące zł łapówki
oczyszczacze powietrza Next post Przedszkole bez smogu. Oddaj głos na swoją placówkę!