Drożej za śmieci w Czerwionce-Leszczynach!? Jest projekt uchwały do konsultacji

Drożej za śmieci w Czerwionce-Leszczynach!? Jest projekt uchwały do konsultacji

Jak ogłasza Gmina – Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 20.04.2022 r. w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późniejszymi zmianami), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Dziękujemy, że jesteś z nami. Jesteśmy portalem obywatelskim. Nie finansują nas żądne samorządy. Jednak by działać i być niezależnym potrzebujemy Twojego wsparcia. Możesz nas wesprzeć poprzez serwis Patronite.

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

W związku z powyższym Wiesław Janiszewski ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

Jak informuje Urząd:

W terminie od 20.04.2022 r. do 26.04.2022 r. ww. podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji, wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dotyczącego przedmiotowej tematyki.

Uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta);
  • pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected];
  • za pośrednictwem faksu pod numerem (32) 43 11 760.

Udzielanie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii dotyczących projektu uchwały należy do kompetencji Naczelnika Wydziału Gospodarowania Odpadami.

Przypomnijmy, że w zeszłym roku także nastąpiła podwyżka za wywóz odpadów. Teraz mieszkańcy Czerwionki-Leszczyn płacą 29,50 zł za osobę.

O ile będzie drożej?

Jak wynika z projektu uchwały:

Ustala się stawki opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:
1) 32,00 zł miesięcznie od osoby,
2) 28,00 zł miesięcznie od osoby w przypadku nieruchomości zamieszkałych przez więcej niż cztery osoby, przy czym stawka dotyczy piątej i każdej kolejnej osoby.

Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny w wysokości 64,00 zł miesięcznie od osoby.

W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi innymi niż budynki mieszkalne jednorodzinne w rozumieniu art. 3 pkt 2a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 2351 z późniejszymi zmianami) stawki, o których mowa w ust. 1 znajdują zastosowanie do osób zamieszkujących poszczególne lokale mieszkalne.

Uchwała ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Więcej w lokalsi.net

Wioleta Grzybek

Współzałożycielka i członkini Stowarzyszenia Aktywni Społecznie ASy, redaktorka i administratorka wielu stron firm i instytucji w mediach społecznościowych. Dzięki platformom społecznościowym, takim jak Facebook, dociera do nowych odbiorców i potencjalnych klientów. Działa lokalnie na rzecz poprawy warunków życiowych i oświatowych mieszkańców Czerwionki - Leszczyn. Pracownik sklepu charytatywnego dobryduch.pl