budżetu obywatelskiego

Dlaczego mieszkańcy nie mogą decydować o wydatkach w ramach budżetu obywatelskiego?

W Czerwionce-Leszczynach od wielu lat się powtarza, że zostaną wprowadzone narzędzia, dzięki którym znaczna część mieszkańców będzie mogła decydować o wydatkach z gminnego budżetu. Sprawdzonym i skutecznym rozwiązaniem jest budżet obywatelski (zwany także partycypacyjnym), czyli demokratyczny proces dyskusji i podejmowania decyzji, w którym mieszkańcy gminy decydują, w jaki sposób wydać część środków z jej budżetu. Decyzje mogą być podejmowane bezpośrednio przez mieszkańców bądź za pośrednictwem organizacji społecznych. Najważniejszym elementem budżetu obywatelskiego są regularne spotkania mieszkańców z przedstawicielami władz, podczas których rozmawia się o przeznaczeniu wspólnych pieniędzy.

Dziękujemy, że jesteś z nami. Jesteśmy portalem obywatelskim. Nie finansują nas żądne samorządy. Jednak by działać i być niezależnym potrzebujemy Twojego wsparcia. Możesz nas wesprzeć poprzez serwis Patronite.

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Wszyscy uczestnicy dotychczasowych biegów przebieli już razem około 60 000 km. Już od kilkunastu dni trwają zapisy do XVI edycji biegu, a na liście startowej rejestracji dokonało już prawie 200 osób.

Tegoroczny limit uczestników wynosi 600 osób. Zapisów można dokonać na portalu w kwocie:

  • 55 zł do dnia 24.09.2023,
  • w późniejszym terminie (od 25.09.2023 do 05.10.2023) w kwocie 80 zł,
  • w dniu zawodów (15.10.2022) pod warunkiem niewyczerpania limitu 600 osób w kwocie 120 zł. 

Rywalizacji na dystansie 10 km w „biegu głównym”, zgodnie z tradycją będzie w tym dniu towarzyszył „bieg po zdrowie” na dystansie ok. 2,5 km.  Tu limit uczestników wynosi 750 osób.

Opłata startowa to”

  • 15 zł do dnia 5.10.2023 oraz
  • 25 zł w dniu biegu pod warunkiem niewykorzystania limitu uczestników.

Miło nam poinformować, że zamknęliśmy długą listę sponsorów biegu, którym już dziękujemy za  wsparcie. Prezentujemy ich w grafice.

mówią Organizatorzy

Wszystkie informacje można uzyskać na stronie internetowej. Już teraz serdecznie zapraszamy do udziału w XVI Żorskim Biegu Ulicznym!

Informacja i grafiki: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?


Budżet obywatelski

Budżet obywatelski bardzo często jest tworzony przy współpracy mieszkańców i władz gminy, aby wypracowane rozwiązania były dostosowane zarówno do oczekiwań obywateli jak i możliwości finansowych samorządu. Wykorzystuje się do tego procesu, m.in. takie narzędzia jak poznanie priorytetów w wydawaniu pieniędzy, wybór przedstawicieli mieszkańców reprezentujących lokalne społeczności, wsparcie techniczne ze strony urzędu. A finalnie realizację pomysłów mających bezpośrednie przełożenie na jakość życia mieszkańców. Aby proces tworzenia budżetu gminy można było uznać za partycypacyjny, musi spełniać minimalne warunki, w tym m.in. powinien być ciągłym i żywym procesem oraz powinien być realizowany w oparciu o wiele mechanizmów włączających i aktywizujących mieszkańców. Nie wystarczy, aby rada gminy lub komisja budżetowa była otwarta na poszczególne wnioski obywateli. Konieczne jest stworzenie dodatkowych instrumentów włączania mieszkańców do dyskusji nad sprawami finansowymi, jak również posiadanie mechanizmu ewaluacji i oceny rezultatów procesu partycypacji.

O ważnych sprawach decydują jednostki

W naszej gminie funkcjonują mechanizmy przekazywania części gminnych środków sołectwom, dzielnicom i osiedlu. Jednakże wpływ na decyzje w zakresie przeznaczenia publicznych pieniędzy ma bardzo ograniczona liczba radnych osiedlowych, rad sołeckich czy innych mieszkańców. Samorząd powinien kierować się konstytucyjną zasadą pomocniczości, która mówi, że:

Decyzje ważne dla obywateli, powinny być podejmowane na możliwie najniższym szczeblu, najbliżej osób, których dotyczą

Podobnego zdania byli również autorzy zapisów o budżecie obywatelskim, opisanej jako formy konsultacji społecznych, wskazanych w art. 5a ustawy o samorządzie gminnym. Zapisy ustawy stanowią, że to mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części wydatków budżetu gminy. Zgodnie z praktykami licznych gmin i miast w Polsce, mieszkańcy mają możliwość zgłaszania propozycji, co ich zdaniem powinno zostać zrealizowane w danym roku budżetowym oraz wybierania spośród nich podczas głosowania. Mieszkańcy mają prawo do współdecydowania
o budżecie gminy, ponieważ to oni go tworzą płacąc podatki, a rolą gminy jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców.
Uczestniczenie w procesie tworzenia budżetu daje mieszkańcom możliwość informowania władz o niezaspokojonych potrzebach oraz podejmowania decyzji, które z potrzeb zbiorowych będą zaspokajane w pierwszej kolejności.

Korzyści

Mechanizm budżetu obywatelskiego charakteryzuje się zatem wieloma korzyściami – zarówno dla mieszkańców, jak i lokalnych władz. Rozwój dialogu i poprawa komunikacji, wzrost poziomu zaufania, promocja idei dobrego rządzenia czy lepsze postrzeganie swojej roli przez mieszkańców w procesach decyzyjnych oraz ich większa aktywność i udział w działaniach społecznych to przykładowe walory wdrożenia budżetu partycypacyjnego. Upublicznienie procesu tworzenia budżetu sprowadza się również do zwiększenia zrozumienia dla pracy urzędników i samorządowców przez mieszańców, którzy mają szansę poznać trudności i przeszkody, jakie napotykają w swojej pracy przedstawiciele władz. Budżet partycypacyjny daje zatem możliwość przedyskutowania swoich potrzeb osobom z różnych środowisk. To bardzo podnosi spójność społeczną oraz uczy obie strony wyznaczania priorytetowych obszarów i zadań, mających na celu rozwój gminy adekwatnie do oczekiwań mieszkańców.

Dlaczego NIE w Czerwionce-Leszczynach?

Od wielu lat władze gminy analizują możliwość wdrożenia budżetu obywatelskiego i sposobności podzielenia się z mieszkańcami decyzyjnością w zakresie realizacji części zadań publicznych. Jednakże efektów tych analiz nadal brak. W przeprowadzonym badaniu ankietowym w przedmiotowym temacie, które zostało zorganizowane w sierpniu 2020 roku przez przedstawicieli Stowarzyszenia Aktywni Społecznie ASy, ponad 87% ankietowanych mieszkańców opowiedziało się za wprowadzeniem budżetu obywatelskiego w Czerwionce-Leszczynach. Ile jeszcze potrzeba znaleźć argumentów, aby wieloletnie plany stały się rzeczywistością?

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Nie pozwolę sobie na kneblowanie ust przez burmistrza

rajdy w Dębieńsku Previous post Niekończące się rajdy w Dębieńsku
wygrywają w Bytomiu Next post Wodzisławscy koszykarze wygrywają w Bytomiu

Ja - Wioleta Grzybek, dziennikarka portalu lokalsi.net przeprasza Zarząd Partii Polska 2050, a także Mirosława Małka - kandydata w wyborach do senatu RP wyznaczonych na 15 października 2023 roku, którego zmierza zgłosić Komitet Wyborczy Polska 2050, za nieprawdziwe wypowiedzi poprzez nazywanie Partii Polska 2050 "podróbką", zarzucanie utworzonemu Komitetowi Wyborczemu Polska 2050, że wprowadza w błąd wyborców; zarzucanie, że Partia Polska 2050 przywłaszczyła sobie nazwę Stowarzyszenia Polska 2050 oraz, że start kandydata Komitetu Wyborczego Polska 2050 do Senatu RP jest formą zemsty na kontrkandydacie innej partii.

This will close in 0 seconds