powrót do szkoły

Powrót do szkół i przedszkoli. Wytyczne MEN

Wszystko wskazuje na to, że już 1 września uczniowie i przedszkolaki wrócą do placówek oświatowych. MEN i GIS podali dokładne wytyczne. Jednak jak w praktyczne będzie wyglądał powrót do szkół i przedszkoli?

Dziękujemy, że jesteś z nami. Jesteśmy portalem obywatelskim. Nie finansują nas żądne samorządy. Jednak by działać i być niezależnym potrzebujemy Twojego wsparcia. Możesz nas wesprzeć poprzez serwis Patronite.

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?


Wytyczne zawierają ogólne i szczegółowe zalecenia związane, m.in. z: organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły.

Główne wytyczne:

 • częste mycie rąk,
 • ochrona podczas kaszlu i kichania,
 • unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
 • obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki,
 • regularne czyszczenie pomieszczeń.

W klasach uczniowie nie będą musieli zakładać maseczek. W miarę możliwości zaleca się taką organizację pracy, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły.

Konferencja prasowa

Podczas konferencji prasowej minister Dariusz Piontkowski przedstawił aktualne działania MEN, przy współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym:

Przygotowaliśmy wytyczne dotyczące sposobu przygotowania placówek do pracy od 1 września, spoty, komunikaty. Odpowiadamy na bieżąco na pytania na stronie i komunikujemy się w mediach społecznościowych

Natomiast dyrektorzy otrzymali informacje o tym, w jakich sytuacjach podejmowana będzie interwencja inspektorów:

Wiemy, że te spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem, bo dyrektorzy mogli bezpośrednio wyjaśnić swoje wątpliwości

Do szkół i placówek oświatowych trafiło już 3,5 mln litrów płynu dezynfekcyjnego, a do 1 września dostarczona będzie dodatkowo partia blisko 5 mln płynów i ponad 20 mln masek medycznych. Dla szkół przygotowano także ponad 75 tys. bezdotykowych termometrów, których dystrybucją zajmą się wojewodowie.

Wytyczne dla przedszkoli

Osobne wytyczne dotyczą przedszkoli:

 • Grupa dzieci wraz z opiekunem powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali,
 • Zaleca się, aby do grupy dzieci przyporządkowani byli, w miarę możliwości organizacyjnych, ci sami opiekunowie,
 • Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt* od 3 do 5 dzieci, w miarę możliwości, powinna wynosić co najmniej 15 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m2, jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2,
 • W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować,
 • Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice / opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie / pranie / dezynfekcję zabawki,
 • Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć,
 • W miarę możliwości organizacyjnych należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny zabawy na dworze),
 • Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m,
 • Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi,
 • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m,
 • Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk),
 • W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic / opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych). Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców / opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m,
 • Do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,
 • Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe,
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu,
 • Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe),
 • Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka,
 • Rekomenduje się zakup termometru, najlepiej bezdotykowego (minimum 1 termometr na podmiot) – dezynfekcja po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów, niż termometr bezdotykowy, konieczność jego dezynfekcji po każdym użyciu,
 • Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych,
 • Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu,
 • Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich – optymalnie na terenie podmiotu, a gdy nie ma takiej możliwości, wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne,
 • W przypadku korzystania przez grupę z placu zabaw poza terenem danego podmiotu zaleca się korzystanie z niego przez dzieci z jednej grupy, po uprzednim czyszczeniu z użyciem detergentu lub dezynfekowanie sprzętów/ przedmiotów, do których dzieci będą miały dostęp,
 • W przypadku korzystania przez grupę z placu zabaw poza terenem danego podmiotu zaleca się korzystanie z niego przez dzieci z jednej grupy, po uprzednim czyszczeniu z użyciem detergentu lub dezynfekowanie sprzętów/ przedmiotów, do których dzieci będą miały dostęp.

Wszystkie szczegółowe wytyczne (higieny, gastronomii) znajdują się tutaj.

Jak to będzie wyglądało w praktyce?

Na takie pytanie usiłują sobie odpowiedzieć zarówno rodzice, nauczyciele jak i uczniowie. Wytyczne często wzbudzają niechęć, czy rozbawienie wśród rodziców i ciężko się temu dziwić – jak zmusić małe dziecko, by nie dotykało oczu, nosa i ust? Przywiązać? Tak samo rodziców z powiatu rybnickiego bawi fakt częstego wietrzenia sal, podczas gdy za oknem będzie w najlepsze „hulał” smog. A Wy jak myślicie?

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Dzieci wrócą do szkół we wrześniu

Uczniowie z Jastrzębia wrócą do odnowionej szkoły

Prezydent Kuczera napisał list do Ministra Zdrowia

zatrzymał złodzieja Previous post Policjant w czasie wolnym zatrzymał złodzieja
Narodowe czytanie Next post Narodowe Czytanie w nowej odsłonie