Zwały płaskie

Zwały płaskie, czyli jak mieszkańcy gminy są mamieni w sprawie rekultywacji pogórniczych hałd

Niekończąca się opowieść…

Tzw. rekultywacja terenów na składowisku odpadów pogórniczych po byłej kopalni Dębieńsko ciągnie się latami. W 2006 roku powstała „nierealna” jak dzisiaj widać koncepcja budowy obiektu sportowo-rekreacyjnego na terenach zajmujących kilkadziesiąt hektarów pokopalnianych obszarów na granicy dzielnic Dębieńsko i Czerwionka.

Firma ZOWER

Firma ZOWER we współpracy z naukowcami od lat realizuje to zadanie. Pierwotna idea zagospodarowania tego miejsca była wzorcowa, ambitna i praktyczna z punktu widzenia mieszkańca gminy. Niestety, na przestrzeni lat, od roku 2008 do dzisiaj, przedmiotowa koncepcja była wielokrotnie zmieniana, modyfikowana i poprawiana. Warunków jej zakończenia i oczekiwanych końcowych efektów poprawy życia dla lokalnej społeczności nadal nikt nie zna.
Kilka lat temu do budowy tzw. obiektu sportowo-rekreacyjnego doszła dodatkowa koncepcja budowy farmy fotowoltaicznej (słusznej w moim mniemaniu, tylko chyba nie w tym miejscu i na takich warunkach), która również została szybko zrewidowana. Potencjalny inwestor, firma TAURON wycofała się z tego pomysłu.

Wspólnie jako mieszkańcy ustalmy co ma powstać w tym miejscu

Gdzie aktualnie jesteśmy i co z tego mają mieszkańcy? Od kilku miesięcy mieszkańcy przede wszystkim Dębieńska i Czerwionki apelują, wnioskują i zabiegają o zakończenie dramatu ich życia, tj. hałasu, zanieczyszczeń, uciążliwości komunikacyjnych, bezpieczeństwa swoich rodzin i wielu innych niedogodności, delikatnie rzecz ujmując. Liczne posiedzenia komisji Rady Miejskiej oraz spotkania z Burmistrzem i władzami gminy nie przynoszą zamierzonych efektów.

Nie będąc inżynierem, budowlańcem czy ekologiem wiem jedno, ten projekt trwający kilkanaście lat jest źle zarządzany i nie ma uzasadnienia dla jego kontynuacji. W związku z potrzebą wsparcia mieszkańców (jestem mieszkańcem Leszczyn i wcześniej nie miałem pełnej wiedzy o skali, zasięgu i wielowątkowości tego problemu) oraz zasadności zakończenia trudnej sytuacji, odpowiedzmy sobie na pytanie: kiedy możemy zakończyć ten projekt i wspólnie ze stroną społeczną wymyśleć inną, realną koncepcję na zagospodarowania tego terenu, tj. jego rekultywację?

Rekultywacja

Rekultywacja, czyli odtwarzanie gruntów jest procesem nadającym lub przywracającym gruntom zdegradowanym i zdewastowanym wartości użytkowe i przyrodnicze, które utraciły m.in. na skutek zmiany lub pogorszenia się stanu środowiska, działalności przemysłowej (głównie przemysłu górniczo-hutniczego).


Rzetelna informacja i skuteczna komunikacja, tego brakuje włodarzom gminy

Czego chcemy jako mieszkańcy gminy? Kiedy to może powstać? Jakie są szanse na szybkie zmiany koncepcji budowy „czegoś”? To kilka z pytań, na które Burmistrz i jego współpracownicy nie odpowiedzieli od wielu miesięcy. Zatem korzystając z prawa i obowiązku radnego wynikającego m.in. z zapisów art. 18 i 23 ustawy o samorządzie gminnym, zadaje pytania, na które domagam się niezwłocznych odpowiedzi:
1) Jak wygląda dziś szczegółowa koncepcja zagospodarowania zwałów płaskich
i jakie zostały postawione cele i zadania firmie ZOWER w przedmiotowym zakresie?
2) Kiedy zostanie zakończone zwożenie odpadów górniczych na teren naszej gminy?
3) Kiedy zakończy się uciążliwa dla wieli mieszkańców działalność zakładu na zwałach płaskich?
Powyższe i wiele innych pytań skierowałem również pisemnie do Burmistrza i oczekuję jasnych, klarownych i konkretnych odpowiedzi od zarządzających naszą gminą. Liczę, że Burmistrz wyjaśni mieszkańcom powody swoich dotychczasowych decyzji, a raczej ich braku. Dotychczas obserwujemy jedynie nieumiejętne próby rozwiązania problemów mieszkańców w przedmiotowej sprawie. Powinniśmy przekonać władze gminy do podejmowania odważnych, rozsądnych i prospołecznych kierunków działania dla dobra wszystkich mieszkańców naszej małej ojczyzny.

Potrzebne wsparcie dla chorej Mileny z Czerwionki Previous post Potrzebne wsparcie dla chorej Mileny z Czerwionki
Mecz siatkówki ASy&Przyjaciele Next post Mecz Siatkówki Aktywni Społecznie&Przyjaciele